ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICECONTRACTEN ELMEC 2019 d.d. 4 juni 2019

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op servicecontracten en maken daarvan onlosmakelijk deel uit.
1.2 Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van kracht, tenzij door beiden uitdrukkelijk en contractueel vastgelegd hiervan wordt afgeweken. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop- en aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard.
1.3 Indien de omschrijvingen in deze algemene voorwaarden en die in het servicecontract met elkaar conflicteren, prevaleert de omschrijving in het servicecontract.

Artikel 2. Definities / Geldigheid

2.1 De opdrachtnemer is Elmec Caribbean B.V. (“ELMEC”)
2.2 De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die partij is bij de overeenkomst.
2.3 De installatie(s) is de technische installaties zoals gespecificeerd in het servicecontract.
2.4 Een storing is het niet beschikbaar zijn van een installatie als gevolg van technische falen
2.5 Kantoortijden is de tijd tussen 8:00 tot 12:00 en 13:00 tot 17:00 op maandag t/m vrijdag. Nationale feestdagen vallen daar niet onder.
2.6 Overmacht is elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waarmee opdrachtnemer bij het sluiten van het servicecontract redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de afspraken in het servicecontract blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder worden mede verstaan het in gebreke blijven van leveranciers, brand, stakingen of werkonderbrekingen, extreme weersomstandigheden, calamiteiten.
2.7 Externe oorzaak is toevallige of moedwillige handelingen met of bij een installatie door anderen dan de opdrachtnemer, anders dan bedoeld voor het normale en beoogde gebruik. Deze handelingen zijn te categoriseren als oorzaak derden, verkeerd gebruik of vandalisme. Onder externe oorzaak vallen ook gebeurtenissen als spanningsuitval, brand, explosie, waterschade, schade door zilt en overmatige stofophoping of natuurrampen die een storing of andere te verhelpen defecten als gevolg hebben.

Artikel 3. Verplichtingen opdrachtnemer

3.1 Opdrachtnemer zal op systematische wijze de installaties onderhouden, inspecteren en afstellen en, indien de toestand van onderdelen dit noodzakelijk maakt, overgaan tot reparatie of vervanging daarvan volgens de hierover in het servicecontract opgenomen afspraken en de hieronder genoemde algemene voorwaarden.
3.2 Tenzij contractueel anders wordt overeengekomen vinden de onderhoudswerkzaamheden plaats tijdens kantoortijden.
3.3 Opdrachtnemer is per e-mail en, gedurende kantoortijden, telefonisch bereikbaar voor het aanmelden van storingen aan de installaties waarvoor het servicecontract is afgesloten.
3.4 Opdrachtnemer zal binnen redelijke tijd na bevestiging van ontvangst van een storingsmelding de installatie bezoeken.
3.5 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de storing zo snel mogelijk op te lossen en de tijd dat de installatie buiten dienst is zoveel mogelijk te beperken.
3.6 Met inachtneming van het in het servicecontract bepaalde ligt de beslissing tot het al dan niet overgaan tot repareren en/of vervangen van installatiedelen bij opdrachtnemer. Vrijgekomen onderdelen worden eigendom van opdrachtnemer.
3.7 Opdrachtnemer zal de uitvoering van de verplichte periodieke keuring ondersteunen door assistentie te verlenen aan de keurende instantie; de kosten hiervan zullen afhankelijk van het servicecontract al dan niet worden doorberekend.

Artikel 4. Uitzonderingen op de verplichtingen van opdrachtnemer

4.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de door opdrachtnemer bij de uitvoering van het servicecontract ingezette personen werkzaamheden te laten uitvoeren die niet in verband staan met het werk.
4.2 Opdrachtnemer heeft geen verplichting tot vervanging van onderdelen die wegens veroudering niet meer verkrijgbaar zijn. Eventuele afspraken inzake het op voorraad houden van onderdelen strekken zich slechts uit tot slijtagegevoelige delen en/of het in het servicecontract gespecificeerde.
4.3 Indien opdrachtgever voorgestelde reparaties of moderniseringen die van invloed zijn op het prestatieniveau van de installatie niet doet uitvoeren, wordt opdrachtnemer ontslagen van de prestatieverplichtingen – indien overeengekomen – als omschreven in het servicecontract.
4.4 Indien in het servicecontract is overeengekomen dat opdrachtgever voorafgaand aan werkzaamheden vaste contactpersonen voor het doorgeven van storingen zal inzetten, is opdrachtnemer gerechtigd niet te reageren op meldingen die niet aan deze afspraken voldoen.
4.5 In geval van overmacht is opdrachtnemer ontheven van de in deze algemene voorwaarden of het servicecontract opgenomen verplichtingen en zijn eventuele boeteclausules niet van kracht.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient de uitvoering van het werk mogelijk te maken onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
5.2 Opdrachtgever stelt alle bij de installatie(s) behorende technische documentatie beschikbaar.
5.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat het personeel van de opdrachtnemer veilig en ongehinderd toegang verleend wordt tot de installatie(s), desgewenst op vertoon van een legitimatiebewijs, en de werkzaamheden kunnen worden aangevangen en uitgevoerd.
5.4 De toegang tot de installatie(s) moet 24 uur per dag verzekerd zijn. Indien toegang belemmerd blijkt op het moment dat de servicemonteur ter plaatse komt, worden de extra kosten in rekening gebracht en wordt de responstijd berekend vanaf het moment van eerstvolgende toegangsmogelijkheid.
5.5 Een installatie dient gebruikt te worden overeenkomstig het doel waarvoor deze is ontworpen.
5.6 Een installatie dient in overeenstemming gehouden te worden met de wettelijke eisen en andere voorschriften. Opdrachtgever dient de adviezen van opdrachtnemer in verband met de bedoelde eisen en voorschriften nauwgezet en onverwijld op te volgen, zelfs indien dit betekent dat de installatie buiten bedrijf moet worden gesteld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor alle werkzaamheden op te schorten tot aan de bedoelde eisen, voorschriften en adviezen is voldaan.
5.7 Indien er sprake is van een acute gevaarsituatie dient opdrachtgever een installatie buiten bedrijf te (doen) stellen of de eigenmachtige buiten bedrijfstelling door personeel van opdrachtnemer te gedogen. Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van enige aanspraak op schadevergoeding in verband met bedoelde buiten bedrijfstelling.
5.8 Opdrachtgever dient opdrachtnemer schriftelijk in kennis te stellen van gewijzigde gebruiksomstandigheden of buiten gebruikstelling van de installatie(s) voor langere tijd en ingebruikname na een langere periode van stilstand.
5.9 Opdrachtgever dient opdrachtnemer direct in kennis te stellen van een zich abnormaal voordoend verschijnsel aan de installatie(s) en deze door middel van de hoofdschakelaar of stopknop buiten bedrijf te (doen) zetten en te (doen) houden.
5.10 Opdrachtgever dient de telefoonverbinding voor een spreek-luisterverbinding met de liftkooi in stand te houden. Indien opdrachtnemer de SIM-kaart levert voor een spreekluisterverbinding dan zullen de kosten met betrekking tot deze SIM-kaart binnen het servicecontract worden berekend. De SIM-kaart blijft in dit geval eigendom van opdrachtnemer en zal na beëindiging van het servicecontract worden verwijderd of geblokkeerd.
5.11 Indien de periodieke keuring korter dan 72 uur vóór de overeengekomen keuringsdatum door opdrachtgever wordt geannuleerd, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor een al dan niet contractueel afgesproken bedrag in rekening te brengen wegens herplanningswerkzaamheden.
5.12 Schade of kosten die ontstaan doordat aan de bovenstaande verplichtingen van opdrachtgever niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6. Niet inbegrepen werkzaamheden en kosten

6.1 Werkzaamheden als gevolg van een wijziging in de weten regelgeving, dan wel door een keurende instantie gewenste wijzigingen.
6.2 Werkzaamheden als gevolg van aantasting van de installatie door invloeden van buitenaf.
6.3 Alle kosten van werkzaamheden en materialen als gevolg van externe oorzaken. Onder de term werkzaamheden vallen ook storingsafhandelingen, ongeacht of opdrachtnemer ter plaatse is geweest.
6.4 Alle kosten van elektrische energie.
6.5 Werkzaamheden als gevolg van door derden aangesloten en/of geleverde randapparatuur zoals alarmsystemen, doormeldsystemen, brandmeldapparatuur en dergelijke.
6.6 Herstellen of verbeteren van door derden aangebrachte onderdelen of verrichte werkzaamheden.
6.7 Werkzaamheden als gevolg van schoonmaakwerkzaamheden door derden.
6.8 De kosten van de keurende instantie, tenzij in het servicecontract anders is afgesproken.
6.9 Indien een herkeuring noodzakelijk is als gevolg van keuringspunten buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer, worden de kosten hiervoor aan opdrachtgever doorberekend.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de servicewerkzaamheden schade wordt toegebracht aan opdrachtgever dan wel derden toebehorende zaken of aan personen, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk in het geval deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer, diens personeel of derden die opdrachtnemer inschakelt bij de uitvoering van het servicecontract.
7.2 Opdrachtnemer sluit behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan zijn zijde, uitdrukkelijk de aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade (waaronder productiestoring, derving van inkomsten, huurderving, verkoopderving, milieuverontreiniging e.d.) door welke oorzaak dan ook ontstaan.
7.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van de door opdrachtnemer verrichte servicewerkzaamheden en/of geleverde producten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van bewuste roekeloosheid aan de kant van opdrachtnemer en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
7.4 Schadeclaims dienen binnen 6 maanden na bekend worden van deze schade bij opdrachtnemer schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak op schadevergoeding vervalt.
7.5 Kosten en/of schade die een gevolg zijn van buiten dienst staan van de installatie(s), ongeacht de oorzaak hiervan, worden niet vergoed.
7.6 Voor het stellen van (garantie)claims wegens ontstane schade aan of als gevolg van een installatie van ander fabricaat dan van opdrachtnemer, dient opdrachtgever zich te wenden tot de desbetreffende leverancier / fabrikant.
7.7 Onverminderd het in de bovenstaande artikelen gestelde zal de aansprakelijkheid voor schade nooit meer bedragen dan de door opdrachtnemers aansprakelijkheidsverzekering uit te keren vergoeding.

Artikel 8. Duur en beëindiging van het servicecontract

8.1 Na afloop van de in het servicecontract vermelde tijdsduur wordt het contract telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, behoudens opzegging door één van de partijen uiterlijk 4 maanden voor het verstrijken van de (verlengde) looptijd van het servicecontract. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.
8.2 Ieder der partijen heeft het recht om het servicecontract tussentijds zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, per aangetekend schrijven, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien: a. surséance van betaling is aangevraagd of is verleend aan de andere partij; b. het faillissement van de andere partij wordt uitgesproken of een aanvraag daartoe is ingediend;
8.3 Alle vorderingen die opdrachtnemer in deze gevallen op opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
8.4 In geval van overmacht is opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe gemaakte kosten zullen door opdrachtgever worden vergoed.
8.5 Partijen mogen het servicecontract niet aan een derde partij overdragen. Opdrachtnemer kan echter, nadat opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld, werkzaamheden binnen het contract aan een derde opdragen. Opdrachtgever zal van de identiteit van de onderaannemer op de hoogte worden gebracht. Zodanige uitbesteding heeft geen enkele invloed op de contractuele verplichtingen van opdrachtnemer.

Artikel 9. Prijs en betalingsvoorwaarden

9.1 De contractprijs is het door opdrachtgever te betalen bedrag per kalendermaand.
9.2 Betaling van de contractprijs dient plaats te vinden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum en op de wijze zoals contractueel is vastgelegd.
9.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
9.4 Indien de betaling niet of niet tijdig is verricht, is opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van het werk op te schorten, onverminderd de hem verder toekomende rechten. Als gevolg van de opgeschorte werkzaamheden is opdrachtnemer tevens ontslagen van de verplichtingen uit hoofde van het servicecontract.
9.5 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een contractuele rente van 15% per jaar in rekening te brengen, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.6 Een door opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.
9.7 In geval van verandering in aantal, aard of hoedanigheid van de installatie(s) hebben partijen het recht de overeengekomen prijs tussentijds te heroverwegen.
9.8 Alle facturen, behorende bij één servicecontract, kunnen slechts naar één factuuradres gestuurd worden, conform opgave van opdrachtgever.

Artikel 10. Garantie op onderdelen

10.1 Tenzij anders overeengekomen verbindt opdrachtnemer, binnen de grenzen van de volgende bepalingen, zich om gebreken die binnen 12 maanden na inbouw van het desbetreffende onderdeel aan de dag treden kosteloos te herstellen.
10.2 Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die overeenkomen met de bij het type lift te verwachten bedrijfsomstandigheden en bij een juiste en overeengekomen wijze van gebruik van de installatie. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende preventieve zorg door opdrachtgever, door deze of andere partijen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer uitgevoerde reparaties of veranderingen, normale slijtage, of gebreken waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge deze algemene voorwaarden.
10.3 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel
10.1 te kunnen beroepen, dient opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen opdrachtnemer ter zake van die gebreken vervalt, behalve wanneer het gebrek zodanig is dat opdrachtnemer het had moeten opmerken;
10.4 Onder de garantie vallende gebreken zullen door opdrachtnemer worden hersteld door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel. 11.Toepasselijk recht en forumkeuze 11.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het recht van Curaçao van toepassing. 11.2 Alle geschillen tussen de opdrachtgever en ELMEC welke mochten ontstaan, naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, of van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.

Deze algemene voorwaarden zijn op 1 maart 2019 gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.