ALGEMENE VOORWAARDEN ELMEC CARIBBEAN B.V, d.d. 15 februari 2019

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Wanneer deze algemene voorwaarden deel uitmaken van een aanbiedingen tot en
overeenkomsten tot verkoop en levering door Elmec Caribbean B.V., verder “ELMEC”,
zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet
door beiden uitdrukkelijk en schriftelijk hiervan is afgeweken. Zij zijn tevens van
toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien door partijen gesloten
overeenkomsten tot verkoop en levering door ELMEC, die rechtstreeks verband
houden met het betreffende werk. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen
inkoop-, aanbestedings- of andere algemene voorwaarden worden wordt door ELMEC niet 
aanvaard en wordt geacht uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen.

Artikel 2. Definities / Geldigheid
2.1 Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen “ELMEC” als
aanbieder en opdrachtnemer enerzijds en de opdrachtgever c.q. aanvrager van een
aanbieding anderzijds.
2.2 De aanbieding is het schriftelijke aanbod van ELMEC aan de opdrachtgever c.q de
aanvrager.
2.3 De installatie(s) is, c.q. zijn, de lift of liften – werktuig(en) voor verticaal transport van
personen en/of goederen, of elektrisch aangedreven deuren c.q. hekwerken, of
archiefsystemen, of soortgelijke technische inrichtingen – met alle daarbij krachtens
de overeenkomst behorende goederen die in het kader van de uitvoering van het werk
door ELMEC zullen worden geleverd en geïnstalleerd.
2.4 De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die partij is bij de
overeenkomst.
2.5 De overeenkomst is de schriftelijke overeenkomst van aanneming van werk met alle
daarbij behorende bescheiden en documenten, welke tussen ELMEC en de
opdrachtgever tot stand komt en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn verklaard.
2.6 Partijen zijn ELMEC en de opdrachtnemer.
2.7 Het werk is het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en leveranties die
ELMEC krachtens de overkomst verricht en waartoe kunnen behoren de vervaardiging
van ontwerpen en de levering van goederen en de beproeving en inbedrijfstelling van
hetgeen door ELMEC is vervaardigd als beschreven in de overeenkomst.
2.8 De bouwplaats is het opstal en de daartoe behorende terreinen waar de installaties
door ELMEC worden aangebracht in haar nakoming van de overeenkomst.
2.9 Schriftelijk is door middel van een door Partijen ondertekend document of door een
brief, fax of e-mail bericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische
wijze.
2.10 Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de aanbieding
alsook van de overeenkomst.
2.11 Alleen indien in de overeenkomst expliciet is bepaald dat Partijen van enige bepaling
van deze algemene voorwaarden afwijken zal die betreffende bepaling niet tussen
Partijen gelden.
2.12 Afschrift van deze algemene voorwaarden zal op verzoek aan de opdrachtgever c.q.
aanvrager van een aanbieding worden verstrekt.
Pagina 2 van 10
Artikel 3. Aanbieding
3.1 Iedere aanbieding geschiedt onder voorwaarde dat de specifieke uitvoering van de
aangeboden installaties beschikbaar is bij de leverancier van ELMEC, iedere
aanbieding dient als één geheel te worden beschouwd en is aldus niet in onderdelen
splitsbaar.
3.2 Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten,
vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts
bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door ELMEC wordt bevestigd. Details behoeven
niet door ELMEC te worden verstrekt.
3.3 Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen als door ELMEC ingediend
zijn de eigendom van ELMEC. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde
informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met
schriftelijke toestemming van ELMEC aan anderen worden getoond, bekend gemaakt
of gebruikt.
3.4 Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het
vorige lid bedoelde gegevens terug te geven aan ELMEC.
3.5 ELMEC is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de
aanbieding in rekening te brengen, mits ELMEC de opdrachtgever vooraf schriftelijk
op de kosten heeft gewezen.
Artikel 4. Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het schriftelijk document met
daarbij behorende bijlagen, tezamen vormend de overeenkomst, door Partijen worden
ondertekend.
4.2 De dag van aanvang van de uitvoering van het werk is in de overeenkomst vastgelegd
en te allen tijde geldt dat het werk niet zal worden aangevangen indien de
opdrachtgever op dat moment niet in volledigheid heeft voldaan aan zijn
verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst.
Artikel 5. Omvang van het werk
5.1 De omvang van de werkzaamheden die ELMEC uit hoofde van de overeenkomst zal
verrichten omvatten het complete werk, zoals dat in de overeenkomst is omschreven.
5.2 Daartoe kunnen behoren het onderricht of de instructie voor het bedienen van de
installatie, door ELMEC te geven aan de opdrachtgever, of diens personeel dat met
de bediening van de installatie zal worden belast. ELMEC bepaalt de omvang en
tijdsduur van het onderricht en aanvaardt deswege geen aansprakelijkheid. De
opdrachtgever vrijwaart ELMEC voor de aansprakelijkheid wegens voornoemde
omstandigheden.
5.3 ELMEC spant zich in te bewerkstelligen dat de afleveringen van goederen op de
bouwplaats, leveranties, werkzaamheden en voorzieningen en beproevingen die
onderdeel uitmaken van het werk tijdig worden verricht en dat de uitvoering van het
werk geen vertraging ondervindt.
5.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoren niet tot het werk:
a. Grond-, grondverzet-, bestratings-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel,
beton-, timmer-, stukadoor-, schilder- en stofferingswerk, de afvoer van
sloopmaterialen of andere bijkomende vergelijkbare werken van welke aard
ook.
b. Het verplaatsen van onderdelen van installaties welke redelijkerwijs niet door
minder dan drie mensen te hanteren zijn.
Pagina 3 van 10
c. Het op de bouwplaats ter beschikking stellen van hijs- en/of hefwerktuigen en
het verrichten of doen verrichten van hijswerkzaamheden.
d. Het op de bouwplaats ter beschikking stellen, opstellen en na gereedkomen
van het werk weer verwijderen van de bouwplaats van steigers, stellingen en
ladders.
e. De levering ten behoeve van de uitvoering van het werk van brandstoffen en
hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit.
f. Het tijdens de duur van het werk ter beschikking stellen op de bouwplaats van
een droge, geventileerde, verharde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte
van voldoende omvang, als onderkomen voor het personeel van ELMEC en
voor het opslaan door ELMEC van de te verwerken materialen,
gereedschappen en persoonlijke eigendommen van haar personeel ten tijde
van de uitvoering van het werk.
g. Werkzaamheden nodig om onderdelen van de installatie die op de bouwplaats
vuil zijn geworden of beschadigd zijn geraakt, weer in goede staat te brengen,
tenzij die verontreiniging of de beschadiging het gevolg is van verwijtbaar
handelen of nalaten van het personeel van ELMEC.
h. Het voorafgaand aan de oplevering van het werk in gebruik stellen en/of houden
van de installatie ten gerieve van de opdrachtgever.
i. Het aanbrengen en in stand houden van verlichting van de bouwplaats zodanig
dat de uitvoering van het werk doorgang kan vinden.
j. Het aanbrengen, beproeven en in werking stellen van
hoofdstroomtoevoerleidingen en aardleidingen voor kracht en licht,
k. Het aanbrengen en in gebruik stellen van verlichting, wandcontactdozen,
koeling en ventilatie in de ruimtes waar de installatie(s) worden geplaatst, zoals
onder meer, maar niet uitsluitend, in machinekamers en liftschachttoegangen
in geval de installatie(s) liften betreffen.
5.5 De opdrachtgever is gehouden tot het doen van tijdige aanvragen terzake van
elektrische bekabeling en aansluitingen, precariorechten en vergunningen die verband
houden met het werk en ook is de opdrachtgever gehouden de kosten en heffingen
die daaruit voortvloeien tijdig te voldoen.
5.6 De opdrachtgever is gehouden aan te leggen of te doen aanleggen en in werking te
stellen, uiterlijk een (1) week vóór de aanvang van het werk, de elektrische inrichtingen
waartoe tenminste behoren de bekabeling, hoofdschakelaar en smeltveiligheden en
andere toestellen, aan te brengen in conformiteit met de eisen van het plaatselijke
elektriciteitsbedrijf op een door ELMEC aan te wijzen plaats welke altijd op minder dan
drie meter verwijderd zal zijn van de elektrische machine(s) die de installatie(s),
onderdeel van het werk, aandrijft c.q. aandrijven.
5.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen eventueel afkomende
materialen de eigendom worden van ELMEC.
5.8 Het werk zal niet eerder aanvangen dan nadat alle bouwtechnische werkzaamheden,
volgens de door ELMEC verstrekte gegevens en tot genoegen van ELMEC, op de
bouwplaats zijn uitgevoerd en ook de ruimtes waar ELMEC de installaties zal
aanbrengen volledig ter beschikking van ELMEC staan.
5.9 Indien de aanvang en de voortgang van het werk worden vertraagd door
omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor
ELMEC voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
Artikel 6. Prijzen
6.1 De door ELMEC in haar aanbieding opgegeven prijzen zijn altijd exclusief OB en zijn
gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met
Pagina 4 van 10
inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf van ELMEC
geldende normale arbeidstijden en koersen van vreemde valuta.
6.2 Indien na de datum van het tot stand komen van de overeenkomst een of meer
kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
omstandigheden, is ELMEC gerechtigd de meerdere kosten die het gevolg van een
dergelijke wijziging van de opdrachtgever vergoed te krijgen.
Artikel 7. Meer- en minderwerk, extra kosten
7.1 Het gemis van een schriftelijk opdracht terzake meerwerk zijdens de opdrachtgever
laat onverlet de aanspraak van de opdrachtgever op uitvoering respectievelijk van
ELMEC op verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal
worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen en uitgevoerd.
7.2 ELMEC heeft het recht kosten welke voor haar door de hierna te noemen oorzaken
ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen:
a. Wanneer de uitvoering van het werk door oorzaken buiten de schuld van
ELMEC worden verzwaard of niet normaal en niet zonder onderbreking kunnen
geschieden.
b. Wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst aan ELMEC niet bekend konden zijn, van kracht worden.
7.3 De uit de leden 1 en 2 van dit artikel voortvloeiende meerdere of mindere kosten zullen
met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 verrekend worden, een (1) maand na
het indienen van de daarop betrekking hebbende nota.
7.4 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van de in dit artikel
bedoelde posten een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft
ELMEC recht op een bedrag gelijk aan 25% van deze vermindering.
7.5 De werktijden van ELMEC op werkdagen zijn gedurende kantooruren. Indien ELMEC
vanwege niet aan haar toe te rekenen omstandigheden werkzaamheden op het werk
verricht op werkdagen buiten kantooruren zal daarvoor in redelijkheid een vergoeding
– bij wijze van meerwerk – voor extra personele kosten door de opdrachtgever aan
ELMEC verschuldigd zijn.
7.6 Indien ELMEC vanwege niet aan haar toe te rekenen omstandigheden
werkzaamheden op het werk verricht op zaterdagen is de opdrachtgever gehouden
aan ELMEC te vergoeden – bij wijze van meerwerk – de extra personele lasten op
basis van 150% van de personele kosten op werkdagen; op zon – en feestdagen is
die vergoeding gebaseerd op 200% van de personele kosten op werkdagen.
Artikel 8. Levertijd (materialen plus montagetijd)
8.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen
het werk zal worden opgeleverd.
8.2 De levertijd wordt altijd vastgesteld in werkbare dagen, buiten weekeinden en
nationale feestdagen, en vangt aan op de dag dat de opdrachtnemer in volledigheid
heeft voldaan aan zijn verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst die voor de
aanvang en uitvoering van het werk van belang zijn. Onder die verbintenissen worden
in ieder geval gerekend deelbetalingen en het bepaalde in artikelen 5.5 tot en met 5.8
van deze algemene voorwaarden.
8.3 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst of uit
een andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeiende verbintenis is
ELMEC gerechtigd, na de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld,
zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van het werk op te schorten, zonder dat
ELMEC daardoor tot enige schadeloosstelling is gehouden. De levertijd wordt alsdan
Pagina 5 van 10
verlengd met minimaal de tijdsperiode gedurende welke de opdrachtgever in gebreke
is gebleven.
Artikel 9. Oplevering
9.1 ELMEC is gehouden de opdrachtgever tijdig schriftelijk mede te delen dat de
installaties bedrijfsklaar zullen zijn en ter beschikking van de opdrachtgever zullen
worden gesteld.
9.2 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien de installaties geheel bedrijfsklaar zijn
en aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Alle risico’s verband houdend
met het werk, onverminderd het gestelde in artikel 12, gaat bij de oplevering over van
ELMEC op de opdrachtgever. De garantietermijn vangt aan op de dag nadat de
oplevering heeft plaatsgevonden.
9.3 Niet van invloed op het geheel bedrijfsklaar zijn van de installatie en aldus niet in de
weg staande aan oplevering zijn de volgende omstandigheden.
a. Indien buiten schuld van ELMEC enig onderdeel zonder hetwelk de installatie
toch behoorlijk kan functioneren, niet tegelijk met overige gereedgekomen
installatie geleverd is.
b. Indien werkzaamheden van derden, welke niet van invloed zijn op het behoorlijk
functioneren van de installatie, doch mogelijk wel noodzakelijk zijn om een door
een derde vereiste goedkeuring van de installatie te verkrijgen, nog niet zijn
verricht of nog niet zijn beëindigd.
9.4 Mits hij het voornemen daartoe tijdig aan ELMEC kenbaar maakt, heeft de
opdrachtgever het recht voor of op de dag van oplevering de installatie te beproeven
en na te gaan of deze voldoet aan het in de overeenkomst bepaalde. ELMEC zal ten
behoeve van de beproeving personeel en meetapparatuur ter beschikking stellen
zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.
9.5 Mits hij het voornemen daartoe tijdig aan ELMEC kenbaar maakt, heeft de
opdrachtgever het recht voor of op de dag van oplevering de installatie door een
erkend derde deskundige, wiens deskundigheid terzake naar objectieve maatstaven
beoordeeld niet aan twijfel onderhevig kan zijn, doen beproeven en te doen nagaan of
de installatie voldoet aan het in de overeenkomst bepaalde en ELMEC zal alsdan ten
behoeve van die beproeving personeel en meetapparatuur ter beschikking stellen
zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. De kosten van de derde deskundige
zijn echter voor rekening van de opdrachtgever.
9.6 Alle overige voor beproeving noodzakelijke kosten, zoals die van brandstof,
elektrische energie, ballast, water en dergelijke zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
9.7 Indien de beproeving van de installatie ten genoegen van de opdrachtgever – onverkort
het in artikel 9.3 gestelde – heeft plaatsgevonden is het werk opgeleverd.
9.8 Indien de opdrachtgever acht (8) dagen nadat ELMEC aan hem het bericht als bedoeld
in artikel 9.1 heeft verstuurd niet op schriftelijke wijze jegens ELMEC heeft gereageerd
is het werk opgeleverd.
9.9 Indien de opdrachtgever de installatie(s) in gebruik heeft genomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van ELMEC heeft de opdrachtgever het werk
aanvaard en is het werk opgeleverd.
9.10 De opdrachtgever kan oplevering van het werk alleen weigeren indien de installatie(s)
niet geheel bedrijfsklaar – als in artikel 9.3 geduid – is of zijn.
9.11 Ingeval het werk meerdere liften omvat kan het werk in onderdelen, aldus per lift,
worden opgeleverd conform het in dit artikel 9 bepaalde.
Artikel 10. Garantie
Pagina 6 van 10
10.1 ELMEC verbindt zich om kosteloos te herstellen de ten tijde van de oplevering niet
waarneembare gebreken aan de installatie die aan de opdrachtgever blijken binnen
twaalf (12) maanden na de oplevering of als anders overeengekomen.
10.2 ELMEC zal niet gehouden zijn deze garantie gestand te doen indien een of meer der
volgende omstandigheden zal/zullen blijken:
a. Indien ELMEC tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met
een haar door de opdrachtgever voorgeschreven keuze van materiaal en/of
werkwijze.
b. Indien door anderen dan ELMEC of door anderen dan door ELMEC
ingeschakelde derden werkzaamheden aan de installatie zijn of worden
verricht.
c. Indien gebreken van de installatie het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik
van de zijde van de opdrachtgever of diens personeel.
d. Indien de installatie niet wordt gebruikt in overeenstemming met de
overeengekomen bestemming of althans de bestemming van de installatie die
in de rede ligt.
e. Indien de opdrachtgever niet of geheel voldoet aan enige verplichting,
voortvloeiende uit de overeenkomst.
f. Indien de gebreken van de installatie het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van
materialen of onderdelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld.
g. Indien het onderhoud van de installatie, of de supervisie van dat onderhoud,
niet aan ELMEC is opgedragen.
10.3 Het voldoen aan de garantieverplichting en het zijn verstreken van de garantietermijn
sluiten elke aansprakelijkheid zijdens ELMEC uit in verband met herstel van de
installatie en ook in verband met vergoeding van welke kosten of schades van welke
aard dan ook.
10.4 Indien ELMEC ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van de
installatie vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom.
10.5 Indien door de opdrachtgever is bedongen dat bepaalde materialen of onderdelen in
het werk worden geleverd door met name genoemde fabrikanten of leveranciers is
ELMEC niet gehouden tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere
garantietermijn dan die welke door de betrokken fabrikant of leverancier terzake die
materialen of onderdelen aan ELMEC is verstrekt. Echter nimmer wordt de in artikel
10.1 gestelde termijn verlengd.
10.6 Reclames terzake van gebreken van de geleverde installatie moeten schriftelijk bij
ELMEC worden ingediend en onverwijld doch wel uiterlijk een (1) week nadat deze
gebreken aan het licht zijn getreden. Rechtsvorderingen terzake van gebreken dienen
binnen een (1) jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden
gemaakt. Het in het eerste lid van dit artikel 10 bepaalde blijft daarbij van toepassing.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 ELMEC herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het
werk is opgeleverd, tenzij de schade niet door ELMEC is veroorzaakt of het anderszins
onredelijk is dat deze schade voor rekening van ELMEC komt.
11.2 De aansprakelijkheid van ELMEC is beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen
als neergelegd in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
11.3 De verplichting van ELMEC tot het vergoeden van schade op grond van welke
grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen ELMEC uit hoofde van een door
of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze
Pagina 7 van 10
verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder
deze verzekering wordt uitbetaald.
11.4 Als ELMEC om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 11.2 van dit artikel,
is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de
totale opdrachtsom (exclusief O.B.). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of
deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% van de opdrachtsom
van dat onderdeel of die deellevering
11.5 ELMEC is niet aansprakelijk voor:
a. Gevolgschade: onder gevolgschade wordt onder meer verstaan
stagnatieschade, gederfde winst, bedrijfsschade, boetes, transportkosten en
reis- en verblijfkosten;
b. Opzichtschade: onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die
door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan
wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats
waar wordt gewerkt;
c. Schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden;
d. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of
niet leidinggevende ondergeschikten van ELMEC. Opdrachtgever kan zich
indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
11.6 Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van Partijen onafhankelijke
omstandigheden, ook indien die omstandigheden slechts een van hen treffen, welke
redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken, zoals vertraagde
levering van tijdig bestelde materialen, transportmoeilijkheden, mechanische en
andere ELMEC buiten haar schuld treffende stortingen in haar bedrijf, brand,
werkstaking, uitsluiting, oproer, atoomreacties en oorlog.
11.7 Ingeval van overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, kan van de
partij door wiens schuld of voor wiens risico de overschrijding heeft plaats gevonden
betaling van schadevergoeding gevorderd worden met inachtneming van de volgende
regelen en beperkingen.
a. De door de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding wordt vastgesteld
op het bedrag van de door ELMEC werkelijk geleden directe schade voor zover
deze schade genoegzaam zal zijn aangetoond.
b. De door ELMEC verschuldigde schadevergoeding zal niet meer dan ANG.
30,00 bedragen voor iedere werkdag waarmede de levertijd is overschreden tot
een maximum van de door de opdrachtgever werkelijk geleden schade voor
zover deze schade genoegzaam zal zijn aangetoond; echter zal de totale
verschuldigde vergoeding in geen geval meer bedragen dan 5% van de voor
het werk overeengekomen prijs.
11.8 Betaling van schadevergoedingen, ontstaan volgens het gestelde in dit artikel 9, zal
plaatsvinden binnen een maand nadat de desbetreffende factuur is ingediend, met
dien verstande dat een door ELMEC verschuldigde schadevergoeding door ELMEC
zal worden verrekend met de termijn welke na oplevering van het werk door de
opdrachtgever verschuldigd is.
11.9 De opdrachtgever is gehouden ELMEC te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake
van alle aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten laste van ELMEC
mochten maken. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband
geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.
Artikel 12. Risico en eigendomsvoorbehoud
12.1 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen – benodigd voor de uitvoering van
het werk – op de bouwplaats zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de
Pagina 8 van 10
aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, van die
materialen, onderdelen en gereedschappen, zoals onder meer, maar niet uitsluitend,
ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, behalve voor zover de
schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
medewerkers van ELMEC is te wijten.
12.2 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of
ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of
bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet
tijdige levering van bedoeld zaken.
12.3 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken
in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en
uitvoeringsvoorschriften.
12.4 De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de
overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
12.5 De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige
daden van nevenaannemers en hun hulppersonen
12.6 De opdrachtgever draagt het risico voor het van ELMEC afkomstige ontwerp, indien
en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
12.7 Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen
jegens ELMEC, uit hoofde van welke overeenkomst ook, verkrijgt de opdrachtgever
niet de eigendom van de installatie(s), zomin van de op de bouwplaats aangevoerde
onderdelen en materialen.
12.8 De door ELMEC vervaardigde tekeningen, berekeningen, programmatuur,
gereedschappen en beschrijvingen blijven haar eigendom, ongeacht of de
opdrachtgever daarvoor aan ELMEC heeft betaald.
Artikel 13. Betaling
13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is bepaald zal betaling van de voor de
werkzaamheden en leveringen overeengekomen prijs door ELMEC als volgt
opeisbaar zijn:
o 60% onmiddellijk na het tot stand komen van de overeenkomst.
o 10% bij schriftelijke bevestiging van ELMEC aan de opdrachtgever dat de door
de opdrachtgever bestelde installatie(s) door de leverancier van ELMEC in
productie zijn genomen.
o 10% bij aankomst van de goederen behorend tot het werk in de haven van
Curaçao
o 10% wanneer de goederen behorend tot het werk op de bouwplaats zijn
aangevoerd.
o 10% onmiddellijk na oplevering
ELMEC heeft de vierde termijn opeisbaar indien het werk – buiten de schuld van
ELMEC – niet door ELMEC kan worden verricht terwijl de goederen behorend tot het
werk op de bouwplaats zijn aangevoerd.
13.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking door de
opdrachtgever te geschieden ten kantore van ELMEC of door overmaking van gelden
naar een door ELMEC aan te wijzen rekening. Betaling door de opdrachtgever
geschiedt binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de door ELMEC verstuurde
factuur.
13.3 Alle door ELMEC aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen zullen
worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2%, welke toeslag echter bij
betaling binnen tien (10) werkdagen na factuurdatum niet verschuldigd is en derhalve
op het opgevoerde bedrag in mindering mag worden gebracht.
Pagina 9 van 10
13.4 Bij overschrijding van enige in deze algemene voorwaarde bepaalde c.q. afzonderlijk
overeengekomen, betalingstermijn zal de opdrachtgever, boven het door hem
verschuldigde een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 15%
per jaar.
13.5 Alle kosten, verband houdend met de inning van enig door de opdrachtgever uit
hoofde van de overeenkomst aan ELMEC verschuldigd bedrag – gerechtelijk dan wel
buitenrechtelijk – zijn voor rekening van de opdrachtgever
13.6 De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld als belopend 15% van het ter incasso
gegeven bedrag aan hoofdsom plus verschuldigde rente, te vermeerderen met de
daarop vallende kosten, met een minimum van ANG. 2.000,00 per geval.
13.7 Alle betalingen, welke de opdrachtgever aan ELMEC doet, strekken allereerst in
mindering op de verschuldigde buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de
verschuldigde rente en uiteindelijk op de hoofdsom.
Artikel 14. Ontbinding en opschorting.
14.1 Indien de opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst of een daarmee
verband houdende overeenkomst jegens ELMEC in verzuim is, is ELMEC gerechtigd
haar nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst – al
dan niet partieel – te ontbinden.
14.2 In geval van onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht is zowel ELMEC als ook de opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke
tussenkomst hetzij de nakoming van de overeenkomst voor ten hoogste zes (6)
maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
14.3 Indien de nakoming van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van
overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats
heeft verplicht binnen de in het voorgaande lid genoemde termijn te kiezen voor
nakoming dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
14.4 Zowel in geval van opschorting als ontbinding is ELMEC bevoegd om de zaken die
zij heeft ingekocht ter uitvoering van de overeenkomst voor rekening en risico van de
opdrachtgever te doen bewaren. Daarnaast is ELMEC in geval van ontbinding alsook
in geval van opschorting ten gevolge van overmacht gerechtigd terstond betaling te
verlangen voor de reeds door haar op de bouwplaats aangevoerde materialen – al of
niet verwerkt – en de reeds door haar verrichte werkzaamheden, alsmede voor haar
schaden, kosten en interest, vermeerderd met twintig procent (20%) van de door
ELMEC gederfde winst op het werk.
14.5 In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door ELMEC ten
gevolge van overmacht, zal de opdrachtgever niet gerechtigd zijn tot enige
schadevergoeding.
14.6 In geval van de aanvraag van faillissement of aanvraag van surseance van betaling
van de opdrachtgever, door hemzelf of door derden, of bij stilleging of liquidatie van
het door opdrachtgever geëxploiteerde bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van
rechtswege in verzuim te zijn in de nakoming van zijn verbintenissen uit de
overeenkomst en alsdan is ELMEC gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder dat ELMEC tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en
onverminderd de haar verder toekomende rechten de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
14.7 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst is ELMEC
gerechtigd om enige door haar ten behoeve van de opdrachtgever verstrekte
zekerheid te doen vervallen.
Artikel 15. Verzekeringen
Pagina 10 van 10
15.1 De opdrachtgever zal te allen tijde adequaat en tot genoegen van ELMEC zijn
verzekerd ter dekking van opdrachtgever’s risico’s verband houdend met het werk,
waaronder in ieder geval zijn begrepen risico’s van letselschade en materiële schade
zijdens ELMEC, zijdens de directie van ELMEC en van werknemers van ELMEC en
door ELMEC ingeschakelde derden, voor het geval die risico’s zich materialiseren als
gevolg van een handelen of nalaten van de opdrachtgever en/of van door de
opdrachtgever ingeschakelde derden.
15.2 Krachtens de overeenkomst kan ELMEC worden gebonden een adequate verzekering
van haar risico’s verband houdend met het werk af te sluiten.
Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1 Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomst en alle overeenkomsten die
daarvan het uitvloeisel zijn is het recht van Curaçao van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen de opdrachtgever en ELMEC welke mochten ontstaan, naar
aanleiding van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn verklaard, of van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn,
zullen worden voorgelegd aan het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

Deze algemene voorwaarden zijn op 2 maart 2021 gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Curaçao.